รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   12641
ปีงบประมาณ :   2552
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Physico-chemical Properties of Phosphoryl Chloride Cross-linked Wheat Starch
หัวหน้าโครงการ :   MASHA MAJZOOBI : 20%
ผู้ร่วมโครงการ :   MOHSEN RADI : 20%,ASGAR FARAHNAKY : 20%,JALAL JAMALIAN : 20%,TEWEE THONGDANG KARRILA : 20%
ชื่อวารสาร :   Iranian Polymer Journal
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th