รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   17746
ปีงบประมาณ :   2554
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Physicochemical Properties of Pre-gelatinized Wheat Starch Produced by a Twin Drum Drier
หัวหน้าโครงการ :   MASHA MAJZOOBI : 30%
ผู้ร่วมโครงการ :   TEWEE THONGDANG KARRILA : 30%,M. RADI : 10%,A. FARAHNAKY : 15%,J. JAMALIAN : 10%,GH MESBAHI : 5%
ชื่อวารสาร :   Journal of Agricultural Science and Technology
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th