รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   17799
ปีงบประมาณ :   2554
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Physical, chemical and antioxidant properties of pigmented rice grown in Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ :   TEWEE THONGDANG KARRILA : 40%
ผู้ร่วมโครงการ :   PATCHARIN PAKDEECHANUAN : 20%,SANCHAI YODMANEE : 40%
ชื่อวารสาร :   International Food Research Journal
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th