รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   2715
ปีงบประมาณ :   2550
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   เจลสารผสมระหว่างมันสำปะหลังและคารากีแนน
หัวหน้าโครงการ :   เทวี ทองแดง
ผู้ร่วมโครงการ :   สุดารัตน์ ขวัญเมือง,สุดารัตน์ ขวัญเมือง
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th