รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   29342
ปีงบประมาณ :   2558
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Antioxidant Stability of a Novel Rice Extract Health Beverage during Storage
หัวหน้าโครงการ :   TAEWEE TONGDANG KARRILA : 30%
ผู้ร่วมโครงการ :   NETNAPIS ONGSUWAN : 20%,SEPPO KARRILA : 20%,SUHINEE BENJAHEIM : 30%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th