รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   32177
ปีงบประมาณ :   2559
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Effect of pretreatment with ultrasound on antioxidant properties of black glutinous rice water extracts
หัวหน้าโครงการ :   TAEWEE TONGDANG KARRILA : 50%
ผู้ร่วมโครงการ :   SEPPO JUHANI KARRILA : 25%,SUHINEE BENCHAHEM : 25%
ชื่อวารสาร :   International Food Research Journal
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th