รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   32391
ปีงบประมาณ :   2558
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Effects of fish species on the characteristics of fish cracker
หัวหน้าโครงการ :   THAMMARAT KAEWMANEE : 60%
ผู้ร่วมโครงการ :   TAEWEE TONGDANG KARRILA : 20%,SOOTTAWAT BENJAKUL : 20%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th