รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   33405
ปีงบประมาณ :   2559
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Length-Weight Relationship of Seven Demersal Fish (Family: Nemipteridae) in the Southern Gulf of Thailand
หัวหน้าโครงการ :   MIHUN KUMAR PAUL : 30%
ผู้ร่วมโครงการ :   SIRIPORN PRADIT : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 20%,PRAWIT TOWATANA : 10%,FAZRUL MOHD HISAM : 5%,PERMSAK PERNGMAK : 10%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th