รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   37241
ปีงบประมาณ :   2559
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Glycaemic index values and physicochemical properties of five brown rice varieties cooked by different domestic cooking methods
หัวหน้าโครงการ :   SIWAPORN PINKAEW : 50%
ผู้ร่วมโครงการ :   MADAN KUMAR CHAPAGAI : 30%,TAEWEE TONGDANG KARRILA : 10%,WAN ROSLI WAN ISHAK : 4%,์NORDIANA ABU BAKAR : 2%,ROHANA ABDUL JALIL : 2%,WAN ABDUL MANAN WAN MUDA : 2%
ชื่อวารสาร :   Functional Foods in Health and disease
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th