รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   38152
ปีงบประมาณ :   2559
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   ความหลากหลายของปลาทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
หัวหน้าโครงการ :   พัน ยี่สิ้น : 40%
ผู้ร่วมโครงการ :   ซุกรี หะยีสาแม : 35%,ศราวุธ เจะโส๊ะ : 25%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ตำรา - หนังสือ
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th