รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   38346
ปีงบประมาณ :   2560
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Species composition and abundance of penaeid shrimps in the outer Songkhla Lake of Thailand
หัวหน้าโครงการ :   SAMPHAN PROMHOM : 60%
ผู้ร่วมโครงการ :   SUKREE HAJISAMAE : 25%,REONGCHAI TANSAKUL : 15%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :   National
ประเภทงานตีพิมพ์ :   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th