รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   39169
ปีงบประมาณ :   2560
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Size and growth variation at maturity of six nemipterus species in the South China Sea.
หัวหน้าโครงการ :   MITHUN PAUL : 40%
ผู้ร่วมโครงการ :   SUKREE HAJISAMAE : 20%,SIRIPORN PRADIT : 20%,PERMSAK PERNGMAK PERMSAK PERNGMAK : 10%,SAZEDUL HOQUE : 10%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :   อื่น ๆ
ประเภทงานตีพิมพ์ :   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th