รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   41163
ปีงบประมาณ :   2561
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   A switch point model for high-resolution moisture absorption isotherms of raw and pregelatinized starches
หัวหน้าโครงการ :   TAEWEE TONGDANG KARRILA : 50%
ผู้ร่วมโครงการ :   SEPPO JUHANI KARRILA : 50%
ชื่อวารสาร :   Journal of Food Measurement and Characterization
ระดับวารสาร :   International
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th