รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   54747
ปีงบประมาณ :   2563
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และความชุกชุมของปูทะเลที่สำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวปัตตานี
หัวหน้าโครงการ :   ศราวุธ เจะโส๊ะ : 25%
ผู้ร่วมโครงการ :   พัน ยี่สิ้น : 35%,ซุกรี หะยีสาแม : 20%,เรืองฤทธิ์ พรหมดำ : 20%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th