รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   56884
ปีงบประมาณ :   2564
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   Species Diversity and Seasonal Variation of Coastal Crab in Pattani bay of Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ :   PUN YEESIN : 35%
ผู้ร่วมโครงการ :   SARAWUTH CHESOH : 25%,SUKREE HAJISAMAE : 20%,RUEANGRIT PROMDAM : 20%
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th