รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :  
ปีงบประมาณ :  
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :  
หัวหน้าโครงการ :  
ผู้ร่วมโครงการ :  
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :  
ประเภทงานตีพิมพ์ :  
คณะ/ภาควิชา :     Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th