รายละเอียดผลงานทางวิชาการ


รหัสโครงการ :   9238
ปีงบประมาณ :   2550
ชื่อผลงานตีพิมพ์ :   สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู
หัวหน้าโครงการ :   เทวี ทองแดง
ผู้ร่วมโครงการ :   มุทิตา มีนุ่น,จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย
ชื่อวารสาร :  
ระดับวารสาร :   National
ประเภทงานตีพิมพ์ :   ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
คณะ/ภาควิชา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th