รายละเอียดงานวิจัย  SAT5037990474S


รหัสโครงการ :   SAT5037990474S
ชื่อโครงการวิจัย :   สมบัติของข้าวกล้องงอกและแนวทางการใช้ประโยชน์
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :  
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ประเภทของงานวิจัย :  
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :  
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
ผศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา    
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th