รายละเอียดงานวิจัย  SAT531025S


รหัสโครงการ :   SAT531025S
ชื่อโครงการวิจัย :   สมบัติและการใช้ประโยชน์จากฟลาวช์และสตาร์ชเมล็ดทุเรียน
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   Properties and Application of Durian Seed Flour and Starch
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ประเภทของงานวิจัย :  
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :  
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
ผศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา     100
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th