รายละเอียดงานวิจัย  SAT531026S


รหัสโครงการ :   SAT531026S
ชื่อโครงการวิจัย :   เครื่องดื่มจากน้ำสกัดจากข้าวมีสี : ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพ
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   Beverage Product from Pigmented Rice Extract : Effect of Processing on Qualities
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ประเภทของงานวิจัย :  
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :  
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
ผศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา     70
ผศ.ดร.พัชรินทร์ ภักดีฉนวน     30
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th