รายละเอียดงานวิจัย  SAT540042S


รหัสโครงการ :   SAT540042S
ชื่อโครงการวิจัย :   โครงสร้างประชาคมและนิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์กลุ่มกุ้งในอ่าวปัตตานี (เปลี่ยนชื่อ)
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   Role and importance of Pattani Bay as nursery and living grounds for shrimps
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทของงานวิจัย :   การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :   เกษตร ปศุสัตว์ และประมง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม    
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th