รายละเอียดงานวิจัย  SAT541225S


รหัสโครงการ :   SAT541225S
ชื่อโครงการวิจัย :   องค์ประกอบ ชนิด และการแพร่กระจายของกุ้ง ปู หอย บริเวณป่าชายเลน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   Species Composition and distribution of Shellfish in the Mangrove Area at Prince of Songkla University Pattani Campus
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ประเภทของงานวิจัย :   การวิจัยประยุกต์
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :  
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม    
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th