รายละเอียดงานวิจัย  SAT570843S


รหัสโครงการ :   SAT570843S
ชื่อโครงการวิจัย :   นิเวศวิทยาทางอาหารและการคัดเลือกอาหารของปลากะรังวัยอ่อนฯ
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   Feeding ecology and food selectivity of juvenile orange spotted grouper (Epinephelus coioides) and other co-existing juvenile fish species in cosatal waters of the lower Gulf of Thailand
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ประเภทของงานวิจัย :   การวิจัยพื้นฐาน
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :   เกษตร ปศุสัตว์ และประมง
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม    
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th