รายละเอียดงานวิจัย  SAT6105071M


รหัสโครงการ :   SAT6105071M
ชื่อโครงการวิจัย :   การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   The use of biological resources for an effective, sustainable and secure utilization by means of community participation in Pattani Bay
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ประเภทของงานวิจัย :   การวิจัยประยุกต์
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :  
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม    
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th