รายละเอียดงานวิจัย  SAT6405131S


รหัสโครงการ :   SAT6405131S
ชื่อโครงการวิจัย :   การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) :   Development of business model for the whole supply chain of mud crab production with stakeholders? participation to create new product supporting economic changes and crisis in Pattani province
หน่วยงานบริหารโครงการ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :   เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ประเภทของงานวิจัย :   การวิจัยประยุกต์
สาขางานวิจัย (มหาวิทยาลัย) :  
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ :  
ชื่อ-นามสกุล   สถานะ   สัดส่วน (%)
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม    
   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th