Name : SUKREE  HAJISAMAE
  รศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม
Title : รศ.ดร.
Education : Ph.D.(Biological Science)  National University of Singapore  Singapore
M.Sc.(Fishery Technology)  University of Pertanian  Malaysia
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)  Prince of Songkla University  Thailand
     
Expertise :    
     
Contact Address : Department : ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม  
  Phone :  
  E-Mail : sukree.h@psu.ac.th  
     


     งานวิจัย   
  
2564 การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมธนาคารปูม้า การแปรรูปและจำหน่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตในจังหวัดสงขลา ปัตตานีและนราธิวาส  

2564 การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี  

2564 การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างเป็นสินค้าเศรษฐกิจชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี  

2561 ออทิโคโลจีของปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ในอ่าวปัตตานี ภาคใต้ของประเทศไทย  

2561 การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง   

2557 นิเวศวิทยาทางอาหารและการคัดเลือกอาหารของปลากะรังวัยอ่อนฯ  

2556 Aspect of ecology, food habits and reproductive biology of blue swimming crab (Portunus pelagicus) off Pattani coastal area  

2554 โครงสร้างประชาคมและนิเวศวิทยาการกินอาหารของสัตว์กลุ่มกุ้งในอ่าวปัตตานี (เปลี่ยนชื่อ)  

2554 องค์ประกอบ ชนิด และการแพร่กระจายของกุ้ง ปู หอย บริเวณป่าชายเลน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2549 องค์ประกอบชนิด ลักษณะการแพร่กระจาย และนิเวศวิทยาทางอาหารของชุมชนปลาหน้าดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส  

2546 องค์ประกอบของอาหารและความสัมพันธ์ทางด้านพฤติกรรมการกินอาหารของปลาในกลุ่ม Sillaginidae และปลาชนิดอื่น ๆ ที่โดดเด่นที่พบบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง  

2541 โครงสร้างประชากรของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณปากแม่น้ำสายบุรี จังหวัดปัตตานี  

2540 ความเข้มแสงสำหรับการประมงอวนไดนาโมใน จ.ปัตตานี       ผลงานทางวิชาการ   
  
SUKREE HAJISAMAE  .2564.Species Composition and Distribution Pattern of Stingrays in the Coastal Waters of Terengganu, Malaysia, the South China Sea..2021(48):1009-1020.

SUKREE HAJISAMAE  .2563.Determination of Microplastics in Sediment of Kelantan and Pattani Bay..2020(596):1-6.

SUKREE HAJISAMAE  .2563.Temporal Assemblage and Distribution of Ephemeroptera in Lata Janggut, Jeli, Kelantan..2020(549):1-6.

SUKREE HAJISAMAE  .2563.Corbicula fluminae Population and Distribution in Pergau Lakes..2020(549):1-6.

SUKREE HAJISAMAE  .2563.Aquatic Insect (Larvae) Distribution and Assemblages at River Intakes in Pergau Lakes..2020(549):1-8.

PUN YEESIN  SARAWUTH CHESOH SUKREE HAJISAMAE RUEANGRIT PROMDAM .2564.Species Diversity and Seasonal Variation of Coastal Crab in Pattani bay of Southern Thailand..():123-123.

WASINA RUNGRUANG  JITIMA SUWANMALA SUPAT KHONGPUANG SUKREE HAJISAMAE .2564.Role of Pom-nang Seaweed, Gracilaria spp. on the Growth and Survival of Juvenile Mud Crab, Scylla paramamosain..():101-107.

สอฟียูดีน มะแอ  จิติมา สุวรรณมาลา ซุกรี หะยีสาแม .2564.องค์ประกอบของอาหารในกระเพาะอาหารของเม่นแต่งตัวน้ำตาล Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) ที่พบบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี..():606-613.

NUR ARINA HAYATI MOHIDIN  MOHD FAZRUL HISAM ABD AZIZ MAZLAN HASHIM NIK AZIZ NIK ALI SUKREE HAJISAMAE .2564.A REVIEW ON RAY CAPTURE ACCORDING TO FISHING GEAR WORLDWIDE.Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan.13(1):68-82.

SUKREE HAJISAMAE  SIRIPORN PRADIT KAY KHINE .2564.Feeding habits and seasonal trophic guilds structuring fish community in the bay mouth region of a tropical estuarine habitat..99(x):1430-1445.

SUKREE HAJISAMAE  SIRIPORN PRADIT MOHD FAZRUL MOHAMMAD IKHWANUDDIN .2563.DISTRIBUTION PATTERN AND HABITAT SHIFTS DURING ONTOGENY OF BLUE SWIMMING CRAB, PORTUNUS PELAGICUS (LINNAEUS, 1758) (BRACHYURA, PORTUNIDAE).CRUSTACEANA.93(1):17-32.

SUKREE HAJISAMAE  RAPEEPORN RUANGCHUAY HISAM FAZRUL KANJANAD CHUAYKAUR TRAN DAC DINH .2563.Diet and food partitioning between juvenile of Epinephelus coioides (Perciformes: Epinephelidae) and other co-existing juvenile fishes in shallow waters of Thailand and Malaysia .AQUATIC LIVING RESOURCES.33(Article Nu):1-10.

ศราวุธ เจะโส๊ะ  พัน ยี่สิ้น ซุกรี หะยีสาแม เรืองฤทธิ์ พรหมดำ .2563.ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และความชุกชุมของปูทะเลที่สำคัญทางเศรษฐกิจในอ่าวปัตตานี..():56-56.

พัน ยี่สิ้น  ศราวุธ เจะโส๊ะ ซุกรี หะยีสาแม เรืองฤทธิ์ พรหมดำ ..ปูน้ำเค็มในปัตตานี..():-.

FAZRUL HISAM  SUKREE HAJISAMAE MARINA HASSAN MUN C CHONG NIK AZIZ MUHAMAD NAIMULLAH .2561.Study on effect of hooking location and injuries to the survival of Indonesian snakehead Channa micropeltes using treble hook in recreational fishing.AACL Bioflux.11(6):1745-1755.

FAZRUL HISHAM  SUKREE HAJISAMAE MHD IKHWANUDDIN MUHAMAD NAIMULLAH NIK AZIZ MARINA HASSAN .2561.Study on the reproductive biology of the blue swimming crab, Portunus pelagicus females from Pattani coastal waters, Thailand .AACL Bioflux.11(6):1776-1791.

AINEE AEDASONG  SAOWALAK ROONGTAWANREONGSRI SUKREE HAJISAMAE DAVID JAMES .2562.Ecosystem Services of a Wetland in the Politically Unstable Southernmost Provinces of Thailand.Tropical Conservation Science.12(-):1-14.

SIRIPORN PRADIT  MITHUN PAUL SUKREE HAJISAMAE PERMSAK PRENGMAK FAZRUL HISAM SRIWITA CHIBUNDIT .2560.Relationships of body lengths with mouth opening and prey length of nemipterid fishes (Regan, 1913) in the Gulf of Thailand.Egyptian Journal of Aquatic Research.43(4):297-302.

RAHEDUL ISLAM  SIRIPORN PRADIT PERMSAK PERNGMAK SUKREE HAJISAMAE MITHUN PAUL HISLAM FAZRUL JULKER NAIM .2560.Abundance and distribution pattern of two common Loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) chinensis (Gray 1849) and Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (d?Orbigny 1835), in the Gulf of Thailand.Asian Fisheries Science .30(4):262-273.

SUKREE HAJISAMAE  SIRIPORN PRADIT MITHUN KUMAR PAUL PERMSAK PERNGMAK MD RASHEDUL ISLAM .2561.Trophic Ecology of Eight Sympatric Nemipterid Fishes (Nemipteridae) in the Lower Part of the South China Sea.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.18(2):277-287.

SUKREE HAJISAMAE  SIRIPORN PRADIT MD RASHEDUL MD RASHEDUL PERMSAK PERMSAK PERNGMAK .2561.Feeding habits of two sympatric loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) chinensis (Gray, 1849) and Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii (d?Orbigny, 1835), in the lower part of the South China Sea.Molluscan Research.38(3):155-162.

SAMPHAN PROMHOM  SUKREE HAJISAMAE REONGCHAI TANSAKUL .2560.Species composition and abundance of penaeid shrimps in the outer Songkhla Lake of Thailand..11(2):253-274.

MITHUN PAUL  SUKREE HAJISAMAE SIRIPORN PRADIT PERMSAK PERNGMAK PERMSAK PERNGMAK SAZEDUL HOQUE .2559.Size and growth variation at maturity of six nemipterus species in the South China Sea...11(59):156-164.

AWENG EH RAK  ZAWEEN NAJJAH MOHAMAD SHAMSUL SUKREE HAJISAMAE .2560.DISTRIBUTION, SIZE AND DENSITY OF CORBICULA FLUMINEA AT PATTANI AND SAIBURI RIVERS IN SOUTHERN THAILAND.Malayan Nature Journal.69(-):75-82.

SUKREE HAJISAMAE  ศิริพร ประดิษฐ์ MOHD FAZRUL HISAM BIN ABD AZIZ .2558.FEEDING ECOLOGY OF PORTUNUS PELAGICUS (LINNAEUS, 1758) (BRACHYURA, PORTUNIDAE) IN THE SOUTHERN GULF OF THAILAND: INFLUENCES OF HABITAT, SEASON, SIZE CLASS, SHELL STAGE AND OVIGEROUS CONDITION.CRUSTACEANA.88(10-11):1163-1180.

SUKREE HAJISAMAE  SIRIPORN PRADIT MOHD FAZRUL HISAM BIN ABD AZIZ MOHD IKHWANUDIN .2558.Assessing Impact of Crab Gill Net Fishery to Bycatch Population in the Lower Gulf of Thailand.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.15(3):767-777.

SAMPHAN PROMHOM  SUKREE HAJISAMAE REUNCHAI TANSAKUL .2559.Population dynamics of the greasyback shrimp (Metapenaeus ensis, De Haan,1844) in the Songkhla Lake, Songkhla Province, Thailand..12(1):75-89.

MIHUN KUMAR PAUL  SIRIPORN PRADIT SUKREE HAJISAMAE PRAWIT TOWATANA FAZRUL MOHD HISAM PERMSAK PERNGMAK .2558.Length-Weight Relationship of Seven Demersal Fish (Family: Nemipteridae) in the Southern Gulf of Thailand..():ST152-ST155.

RASHEDUL ISLAM  SIRIPORN PRADIT SUKREE HAJISAMAE PRAWIT TOWATANA FAZRUL MOHD HISAM PERMSAK PERNGMAK .2558.Length-weight relationships of Photololigo chinensis and Photololigo duvaucelii in the southern Gulf of Thailand..():ST163-ST168.

พัน ยี่สิ้น  ซุกรี หะยีสาแม ศราวุธ เจะโส๊ะ ..ความหลากหลายของปลาทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง..():-.

MD RASHEDUL ISLAM  SIRIPORN PRADIT SUKREE HAJISAMAE FAZRUL HISAM เพิ่มศักดิ์ เพิงมาก .2559.SIZE AND GROWTH VARIATION AT MATURITY OF TWO COMMON SQUID SPECIES IN THE SOUTH CHINA SEA..7(55):18-24.

ศราวุธ เจะโส๊ะ  ซุกรี หะยีสาแม สุพัฒน์ คงพ่วง ..การติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. 2558..():-.

SUKREE HAJISAMAE  PUN YEESIN .2557.Do habitat, month and environmental parameters affect shrimp assemblage in a shallow semi-enclosed tropical bay, Thailand?.Raffles Bulletin of Zoology.62(1):107-114.

SUKREE HAJISAMAE  RAPEEPORN RUANGCHUAY NAYADA KWANTHONG .2556.Can wave breaking walls in shallow coastal areas serve as habitat for aquatic organisms?.Journal of coastal research.29(2):339-346.

SUKREE HAJISAMAE  PUN YEESIN .2553.Patterns in community structure of trawl catches along coastal area of the South China sea..58(2):357-368.

ซุกรี หะยีสาแม ..ท่ามกลางวิกฤติยังมีการพัฒนา เมื่อชุมชนร่วมใจ ณ ปาตาบาระ..():-.

SUKREE HAJISAMAE ..Trophic ecology of bottom fishes assemblage along coastal areas of Thailand..():-.

ซุกรี หะยีสาแม ..ประมงพื้นบ้านชายแดนใต้ การจัดการกับปัญหาที่ต้องการความแตกต่าง..():-.

ซุกรี หะยีสาแม ..เอกสารคำสอนรายวิชา 730-371..():-.

SUKREE HAJISAMAE ..Seasonal and spatial variations of fish trophic guilds in a shallow, semi-enclosed tropical estuarine bay..():-.

ซุกรี หะยีสาแม ..นิเวศวิทยาของปลา ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้..():-.

SUKREE HAJISAMAE ..Status of fisheries resources in a small semi-enclosed estuarine bay in lower part of the south china sea..():-.

SUKREE HAJISAMAE ..The role of different type of coastal habitats on assemblages and distribution of fishes: a case study from a small, semi-enclosed bay, Thailand..():-.

ซุกรี หะยีสาแม ..อ่าวปัตตานี สถานภาพทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และความท้าทาย..():-.

ซุกรี หะยีสาแม ..เวนิซป่วย..():-.

ซุกรี หะยีสาแม ..สถานภาพทรัพยากรประมงและความสัมพันธ์กับการประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวปัตตานี..():-.

SUKREE HAJISAMAE ..Feeding ecology of two sillaginid fishes and trophic interrelations with other co-existing species in the southern part of South China Sea..():-.

SUKREE HAJISAMAE ..Habitat utilization by fishes in a shallow, semi-enclosed estuarine bay in the southern Gulf of Thailand..():-.

   Copyright © 2014 Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus.
   Tel: 66-73-331303, Fax: 66-73-335130 E-mail : sci&tech@bunga.pn.psu.ac.th